• Chi phí lãi vay của chủ DNTN có được hạch toán?
  • Chi phí lãi vay của chủ DNTN có được hạch toán?

  • Ngày 25/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Công văn 5396/BTC-TCT. Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với chi phí lãi vay trả cho tổ chức tín dụng. Căn cứ: - Điều 2; Khoản 1, Điểm g, Điểm 1 Khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số...