• Hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 4/2022
  • Hội thảo cập nhật chính sách thuế tháng 4/2022

  • Từ tháng 1/2022, nhiều chính sách mới đã có hiệu lực thi hành, bao gồm: thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn mới về quản lý thuế; Nghị định 102/2021/NĐ-CP - Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính; Thông tư 120/2021/TT-BTC - Điều chỉnh mức thu một số khoản...

  • Hội thảo cập nhật chính sách thuế kỳ tháng 5/2018
  • Hội thảo cập nhật chính sách thuế kỳ tháng 5/2018

  • Thay đổi chính sách thuế giúp đơn giản hoá các quy trình, thủ tục giúp đối tượng áp dụng dễ dàng trong công tác thực hiện, tiết kiệm thời gian và dễ dàng quản lý đối với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, sự thay đổi chính sách thuế liên...