• Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
  • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

  • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử Quy định pháp luật Theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 17/09/2021, kể từ ngày 01/07/2022 (ngày thông tư có hiệu lực thi hành) chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử sẽ do tổ chức,...