Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 05/07/2022 - 2628 lượt xem.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Quy định pháp luật

Theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 17/09/2021, kể từ ngày 01/07/2022 (ngày thông tư có hiệu lực thi hành) chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử sẽ do tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập tự thông báo phát hành.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc do cơ quan thuế cấp sẽ được hủy. Tổ chức chi trả thu nhập tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử mà không bắt buộc phải thông qua đơn vị cung cấp giải pháp hoặc sử dụng giải pháp từ các nhà cung cấp dịch vụ (hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử).

Nội dung chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có các nội dung sau:

a) Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế);

d) Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam);

đ) Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận;

e) Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế;

g) Họ tên, chữ ký của người trả thu nhập.

Trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì chữ ký trên chứng từ điện tử là chữ ký số.

Các nội dung khác về đăng ý sử dụng, báo cáo tình hình sử dụng, thời điểm lập chứng từ, … xin mời xem bài viết hướng dẫn chi tiết tại trang Tư vấn kế toán online

 

Diễn đàn Webketoan