• Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
  • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

  •   *Nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán để thanh toán hóa đơn trên 20 triệu Căn cứ: Khoản 2, Điều 15, Thông tư 06/2012/TT-BTC Khoản 2, Khoản 3, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC Theo đó: Trường hợp doanh nghiệp thanh toán tiền hàng cho bên bán theo hình thức: Nộp tiền mặt vào một số...