• Công đoàn 2017
  • Công đoàn 2017

  • Ngày 18/10/2016, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1699/QĐ-TLĐ Theo đó: Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối...