Công đoàn 2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 15/11/2016 - 11475 lượt xem.

Ngày 18/10/2016, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1699/QĐ-TLĐ

Theo đó:

  • Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  • Cơ sở xác định Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn 2% năm 2017 tại các đơn vị được tính trên tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2016 tại đơn vị nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  • Đoàn phí công đoàn thu trên số đoàn viên công đoàn theo tiền lương và phụ cấp lương tại từng khu vực và theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  • Mức thu ĐPCĐ bình quân của 1 đoàn viên công đoàn năm 2017 được xác định trên cơ sở số đoàn viên thực tế tại các CĐCS nhân với tiền lương và phụ cấp đóng đoàn phí công đoàn theo quy định hiện hành nhưng đảm bảo không thấp hơn mức thu ĐPCĐ bình quân của 1 đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2015.

Quyết định này có hiệu lực thực hiện trong năm tài chính 2017.

 Tải Quyết định: Tại đây

Diễn đàn Webketoan