• Thông tư mới sửa đổi quy định về đại lý thuế
  • Thông tư mới sửa đổi quy định về đại lý thuế

  • Ngày 19/05/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 51/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. [caption id="" align="aligncenter" width="467"]                        ...