• Dời trụ sở – Những vấn đề cần chú ý
  • Dời trụ sở – Những vấn đề cần chú ý

  • Trụ sở gắn liền với việc sử dụng hóa đơn, cơ quan quản lý thuế và địa bàn ưu đãi thuế. Theo đó, việc dời trụ sở dẫn đến một loạt các điều chỉnh về thủ tục thuế, thậm chí là thủ tục đầu tư. Hãy xem những hướng dẫn của...