• Giải pháp ERP – lựa chọn của Doanh nghiệp năm 2018
  • Giải pháp ERP – lựa chọn của Doanh nghiệp năm 2018

  • Enterprise resource planning software, viết tắt là ERP, là một giải pháp phần mềm ra đời cũng đã khá lâu với mục đích hỗ trợ việc quản trị một công ty. Phần mềm này không sử dụng cho từng cá nhân mà sẽ giúp đỡ doanh nghiệp trong các hoạt động thường...