• Gia hạn thuế năm 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP
  • Gia hạn thuế năm 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP

  • Năm 2022, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được gia hạn nộp các sắc thuế thuế GTGT, thuế TNDN, tiền thuê đất. Đây là nội dung quy định tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022, nhằm thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15. Điều 3 của Nghị định quy định đối tượng được gian hạn. Gia...