• Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2018
  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2018

  • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 07 năm 2018, (Thông báo số Số: 3154/TB-KBNN, ngày 29/06/2018) áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với...