• Hóa đơn bỏ sót kê khai sau thanh tra có được kê khai?
  • Hóa đơn bỏ sót kê khai sau thanh tra có được kê khai?

  • Năm 2017, Tổng cục thuế đã có 3 công văn hướng dẫn về hóa đơn bỏ sót như sau: 1. Ngày 04/01/2017, Công văn số 17/TCT-KK 2. Ngày 10/01/2017, Công văn 92/TCT-KK 3. Ngày 10/01/2017, Công văn 94/TCT-KK Căn cứ:  - Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 - Khoản 2, Điều 5, Nghị định 83/2013/NĐ-CP Theo đó: Nếu...