• Thí điểm hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử
  • Thí điểm hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

  • Ngày 27/12/2016, Bộ Tài Chính ban hành quyết định 2790/QĐ-BTC, về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử Thực hiện thí điểm từ tháng 12/2016 từ 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau: -...