• Thông báo giảm lãi suất chậm đóng BHYT từ 01/01/2018
  • Thông báo giảm lãi suất chậm đóng BHYT từ 01/01/2018

  • Theo quyết định 60/2015/QĐ-TTg về quy định chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân...