• Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2020
  • Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2020

  • Vừa qua Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương  tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng kể từ ngày 01/01/2020...