• Mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng từ 01/01/2018
  • Mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng từ 01/01/2018

  • Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP Theo đó: - Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP) - Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng) - Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng) - Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng). Mức lương...