• Năm 2017: Thêm nhiều đổi mới về phí, lệ phí
  • Năm 2017: Thêm nhiều đổi mới về phí, lệ phí

  • Bước vào năm 2017, hàng loạt chính sách mới liên quan đến lĩnh vực thuế, phí có hiệu lực thi hành, tiếp tục có nhiều cải cách, đổi mới theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, phù hợp với xu thế hội nhập....