• Sơ đồ chữ T theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Phần còn lại)
  • Sơ đồ chữ T theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Phần còn lại)

  • Tiếp tục phần 1: https://goo.gl/0Jp02h Webketoan giới thiệu đến độc giả những sơ đồ chữ T còn lại của Thông tư 133/2016/TT-BTC. 22) Kế toán đầu tư khác 23) Kế toán dự phòng tổn thất tài sản    24) Kế toán xây dựng cơ bản dở dang 25) Kế toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 26) Kế...