Tổng hợp sơ đồ chữ T theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ từ 01/01/2017 (Part 1)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 03/03/2017 - 76059 lượt xem.

1) Kế toán tiền mặt

 

2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

 

3) Kế toán chứng khoán kinh doanh

4) Kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5) Kế toán phải thu khách hàng

6) Kế toán phải thu nội bộ về vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc, phải thu nội bộ khác

 

7) Kế toán tài sản thiếu chờ xử lý,  phải thu khác

 

8) Kế toán tạm ứng


9) Kế toán hàng mua đang đi đường


10) Kế toán nguyên liệu, vật liệu

11) Kế toán công cụ, dụng cụ

12) Kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

13) Kế toán thành phẩm

14) Kế toán hàng hóa

15) Kế toán hàng gửi đi bán

16) Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, hàng gửi đi bán, thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

17) Kế toán TSCĐ

 

17) Kế toán chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình

18) Kế toán chi mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi, các trường hợp ghi tăng TSCĐ khác, ghi giảm TSCĐ,….

 

18) Kế toán thuê tài chính

19) Kế toán TSCĐ vô hình,….

19) Kế toán hao mòn TSCĐ, Bất động sản đầu tư

20) Kế toán BĐS đầu tư

21) Kế toán các khoản vốn góp liên doanh, liên kết

Còn nữa. Sẽ bổ sung vào đợt sau.

Nguồn: 

  • Phan Tuấn Nam – BĐH Webketoan
  • Vụ chế độ kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính)

Diễn đàn Webketoan