• Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ Tháng 04/2018
  • Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ Tháng 04/2018

  • Ngày 30/03/2018  vừa qua, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1330/TB-KBNN. Theo thông báo này thì tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 04 năm 2018, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng...