• Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu mới năm 2016
  • Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu mới năm 2016

  • Ngày 06/04/2016 Quốc hội thông qua Luật thuế số 107/2016/QH13. Luật này quy định về: Đối tượng chịu thuế Người nộp thuế Căn cứ tính thuế Thời điểm tính thuế Biểu thuế Thuế chống bán phá giá Thuế chống trợ cấp Thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế...