Thay mới bảng mã loại hình Xuất khẩu, nhập khẩu từ 01/06/2021

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Thursday 20/05/2021 - 5241 lượt xem.

Ngày 18/05/2021, Tổng cục hải quan vừa ban hành 1357/QĐ-TCHQ thay đổi mã loại hình xuất nhập khẩu
Theo đó, có 16 mã loại hình xuất khẩu và 24 mã loại hình nhập khẩu

1. Đối với mã loại hình xuất khẩu

Sửa đổi 10 mã, gồm:
B11: Xuất kinh doanh
B12: Xuất sau khi đã tạm xuất
B13: Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu
E52: Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài
E62: Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu
E82: Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài
G23: Tái xuất hàng tạm nhập miễn thuế
G61: Tạm xuất hàng hóa
C22: Hàng hóa đưa ra khu phi thuế quan
H21: Xuất khẩu hàng khác
Đồng thời, bổ sung một 1 mã C12: Hàng hóa từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài.
Bảng mã loại hình mới cũng bãi bỏ 1 mã E56: Xuất sản phẩm gia công giao hàng tại nội địa.

5 mã được giữ nguyên gồm:

E42: Xuất khẩu sản phẩm của DNCX
E54: Xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác
G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
G22: Tái xuất máy móc, thiết bị đã tạm nhập để phục vụ dự án có thời hạn
G24: Tái xuất khác.

2. Đối với loại hình nhập khẩu

Gồm có 24 mã loại hình, trong đó sửa đổi 16 mã:
A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng
A12: Nhập kinh doanh sản xuất
A31: Nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu
A41: Nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu
A42: Thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa từ các loại hình khác, trừ tạm nhập
E13: Nhập hàng hóa khác vào DNCX
E15: Nhập nguyên liệu, vật tư của DNCX từ nội địa
E21: Nhập nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài
E41: Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài
G12: Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn
G13: Tạm nhập miễn thuế
G14: Tạm nhập khác
G51: Tái nhập hàng hóa đã tạm xuất
C11 Hàng nước ngoài gửi kho ngoại quan
C21: Hàng đưa vào khu phi thuế quan
H11: Hàng nhập khẩu khác.

Đồng thời bổ sung 2 mã gồm:

A43: Nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình ưu đãi thuế
A44: Nhập hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế.

Và giữ nguyên 6 mã:
A21 Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập
E11 Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài
E23 Nhập nguyên liệu, vật tư gia công từ hợp đồng khác chuyển sang
E31 Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu
E33 Nhập nguyên liệu, vật tư vào kho bảo thuế
G11 Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

3. Một số trường hợp khác:

– Đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký theo loại hình tương ứng trước ngày Quyết định này có hiệu lực, nếu có thay đổi mục đích sử dụng, đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới thì sử dụng mã loại hình theo quy định tại Quyết định này kể từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

– Đối với các mã loại hình đã được quy định tại Quyết định này nhưng thủ tục hải quan chưa được quy định cụ thể tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính thì chưa thực hiện cho đến khi có quy định cụ thể.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021 và thay thế công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS.

Tải quyết định: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan