• Tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2013
  • Tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2013

  •     Ngày 04 tháng 12 năm 2012, Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan/, tổ...