Tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2013

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 07/12/2012 - 98621 lượt xem.

 

 

Ngày 04 tháng 12 năm 2012, Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan/, tổ chức có thuê mướn người lao động.Nghị định này thay thế nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011.

Theo Nghị Định 103/2012/NĐ-CP mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 chia theo 4 vùng I, II, III, IV cụ thể như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2013

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng hiện nay

I

2.350.000  đồng/tháng

2.000.000 đồng/tháng

II

2.100.000  đồng/tháng

1.780.000 đồng/tháng

III

1.800.000  đồng/tháng

1.550.000 đồng/tháng

IV

1.650.000  đồng/tháng

1.400.000 đồng/tháng

 

Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam); Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

 

(Ảnh minh họa)

Theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng quy định như trên là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương. Theo đó, mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đối với doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, các mức lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động.

Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để tính các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Nghị định 103 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2013. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/1/2013.

(Nguồn tham khảo: Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012)

 

Diễn đàn Webketoan

Tags: