• Tổng quan về trợ cấp thất nghiệp
  • Tổng quan về trợ cấp thất nghiệp

  • Giới thiệu các chế độ BHTN • Trợ cấp thất nghiệp. • Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. • Hỗ trợ Học nghề. • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Trong bài viết dưới đây chủ yếu...