• Hạch toán chi phí sửa chữa, nâng cấp TSCĐ
  • Hạch toán chi phí sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

  • Căn cứ: - Khoản 13, Khoản 14, Điều 2, Thông tư 45/2013/TT-BTC - Điều 7, Thông tư 45/2013/TT-BTC Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động...