Hạch toán chi phí sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 19/10/2016 - 15398 lượt xem.

Căn cứ:
– Khoản 13, Khoản 14, Điều 2, Thông tư 45/2013/TT-BTC
– Điều 7, Thông tư 45/2013/TT-BTC

Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định.

Nâng cấp tài sản cố định: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng tác dụng của TSCĐ so với mức ban đầu hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ; đưa vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của TSCĐ so với trước.

Theo đó:
Hai khoản chi Nâng cấp và Sữa chữa TSCĐ có hai cách hạch toán khác nhau:

Đối với những TSCĐ mà việc sữa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hằng năm. Nếu số thực chi sữa chữa TSCĐ lớn hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này. Nếu số thực chi sữa chữa TSCĐ nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.

Ví dụ:

Công ty kinh doanh dịch vụ khách sạn và văn phòng cho thuê thực hiện:
– Nâng cấp hồ bơi: thay đá lát sàn xung quanh hồ, cải tạo lại pool bar, lót gỗ khu vực tắm nắng, đặt thêm 3 chòi tránh nắng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của khách sạn thì chi phí Công ty chi ra có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp được phản ánh tăng nguyên giá TSCĐ và thực hiện trích khấu hao tính vào chi phí được trừ theo quy định.

– Sữa chữa TSCĐ: chống thấm sân thượng sàn mái, lót thảm cỏ nhân tạo tại khu vực hành lang của các tầng (lầu) trong khách sạn có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

Tham khảo thêm:

+ Công văn 7396/CT-TTHT, ngày 08/09/2016
+ Công văn 11228/CT-TTHT, ngày 18/12/2014
+ Công văn 8243/CT-TTHT, ngày 26/08/2016

Diễn đàn Webketoan

Tags: