• Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2018
  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2018

  • Kho bạc Nhà nước vừa thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 03 năm 2018 (Thông báo 755/TB-KBNN, ngày 28/02/2018), áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla...