• Tỷ giá hạch toán ngoại tệ Tháng 12/2017
  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ Tháng 12/2017

  • Ngày 30/11/2017, Bộ tài chính ban hành thông báo 5720/TB-KBNN Theo đó thông báo:  1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 12 năm 2017 là 1 USD = 22.451 đồng, giảm 14 đồng so với tỷ giá tháng 11/2017 (22.465 đồng/USD, Thông báo số 5221/TB-KBNN...