• Xử lý hóa đơn lập sai
  • Xử lý hóa đơn lập sai

  • 1. Hóa đơn chưa giao cho người mua a. Viết sai chưa xé khỏi cuống Xử lý: - Gạch chéo các liên, hóa đơn không xé ra; - Lưu giữ các hóa đơn lập sai tại cuống của quyển hóa đơn; - Xuất lại hóa đơn mới. b. Viết sai đã xé ra khỏi cuống...