Xử lý hóa đơn lập sai

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 20/05/2016 - 14509 lượt xem.

1. Hóa đơn chưa giao cho người mua
a. Viết sai chưa xé khỏi cuống
Xử lý:
– Gạch chéo các liên, hóa đơn không xé ra;
– Lưu giữ các hóa đơn lập sai tại cuống của quyển hóa đơn;
– Xuất lại hóa đơn mới.
b. Viết sai đã xé ra khỏi cuống
Xử lý:
– Gạch chéo các liên;
– Xuất lại hóa đơn mới;
– Lưu giữ các hóa đơn lập sai.

2. Hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế

Xử lý:
– Hủy bỏ;
– Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai;
Biên bản thu hồi hóa đơn phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận hai bên và phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn.
– Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Hóa đơn đã giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế
Xử lý:
– Lập biên bản thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, có xác nhận 2 bên.
–  Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Lưu ý: Đối với trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy đối với hóa đơn đã kê khai thuế chỉ sai tên, địa chỉ người mua mới được lập biên bản điều chỉnh còn lại sai sót khác như mã số thuế, số tiền,… đều phải lập hóa đơn điều chỉnh.

 

*Nguồn tham khảo: Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC và Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC

Diễn đàn Webketoan