• Những trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế
  • Những trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế

  • Căn cứ: + Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC + Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC Theo đó, nếu người nộp thuế rơi vào những trường hợp sau sẽ được xem xét gia hạn nộp thuế: - Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản...