• Quy định mới về hoạt động khuyến mại (Phần 2)
  • Quy định mới về hoạt động khuyến mại (Phần 2)

  • Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ ngay trước thời gian khuyến mại trừ các trường hợp tổ chức chương...

  • Quy định mới về hoạt động khuyến mại (Phần 1)
  • Quy định mới về hoạt động khuyến mại (Phần 1)

  • Tại Hội thảo cập nhật chính sách thuế định kỳ ngày 30/6/2018, Cán bộ điểm tin đã điểm tin một số điểm trong quy định mới về hoạt động khuyến mại (quy định chi tiết tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018) Nghị định này quy định chi tiết thi hành...