• Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2020
  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2020

  • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 09 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:   1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 09 năm 2020 là...

  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2018
  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2018

  • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 07 năm 2018, (Thông báo số Số: 3154/TB-KBNN, ngày 29/06/2018) áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với...