• Nợ khó đòi – Những điểm cần lưu ý
  • Nợ khó đòi – Những điểm cần lưu ý

  • Nợ phải thu khó đòi là khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ (các cam kết nợ khác) hoặc nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế (các công ty, doanh...