• ROA là gì? Ý nghĩa và cách tính ROA
  • ROA là gì? Ý nghĩa và cách tính ROA

  • Phân tích tỷ số là một phương pháp quan trọng để thấy được các mối quan hệ có ý nghĩa giữa hai thành phần của một báo cáo tài chính. Các tỷ số là những hướng dẫn hoặc những phân tích có ích trong việc đánh giá tinh hình tài...