• Hướng dẫn về thuế TNCN của Tổng cục thuế
 • Hướng dẫn về thuế TNCN của Tổng cục thuế

 • 1. Giảm trừ gia cảnh cho Người phụ thuộc khi làm quyết toán thuế bổ sung Căn cứ: Tiết c.2.3, Điểm c, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC Theo đó: Trường hợp trong năm tính thuế Người nộp thuế (NNT) chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho Người phụ thuộc(NPT) hoặc...

 • Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?
 • Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

 • Căn cứ: - Điểm c, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC - Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC Theo đó: Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: + Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; + Tiền tham gia các đề tài...

 • Thông tư 05/VBHN-BTC – hợp nhất văn bản về Thuế TNCN
 • Thông tư 05/VBHN-BTC – hợp nhất văn bản về Thuế TNCN

 • Ngày 14/03/2016 Bộ Tài Chính vừa ra thông tư hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế...

 • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất
 • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất

 • Trong thời gian qua, một số thông tư hướng dẫn liên tục được sửa đổi bổ sung. Bộ Tài Chính có ban hành một số văn bản hợp nhất nhằm giúp người nộp thuế hệ thống hóa những thay đổi để thực hiện cho chính xác. Webketoan tổng kết giới...