Hướng dẫn về thuế TNCN của Tổng cục thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 28/09/2016 - 7966 lượt xem.

1. Giảm trừ gia cảnh cho Người phụ thuộc khi làm quyết toán thuế bổ sung

Căn cứ: Tiết c.2.3, Điểm c, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC
Theo đó:
Trường hợp trong năm tính thuế Người nộp thuế (NNT) chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho Người phụ thuộc(NPT) hoặc đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NPT nhưng khai “thời điểm tính giảm trừ” sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thì NNT được đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho NPT hoặc đăng ký lại giảm trừ gia cảnh cho NPT để được tính giảm trừ gia cảnh cho NPT kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng và gửi kèm hồ sơ quyết toán thuế.

2. Nộp hồ sơ chứng minh NPT

Căn cứ: Tiết h.2.1.2, Điểm h, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC
Theo đó:
Trường hợp NNT đã khai đăng ký NPT gửi tổ chức trả thu nhập kê khai vào mẫu bảng kê 05-3/BK-TNCN thì phải nộp hồ sơ chứng minh NPT cho tổ chức trả thu nhập trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký NPT.
Quá thời hạn nộp hồ sơ đăng ký theo quy định, nếu NPT không nộp hồ sơ chứng minh NPT sẽ không được giảm trừ cho NPT và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

3. Hạn nộp của danh sách tổng hợp cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế
Căn cứ:
– Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Khoản 1, Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC
Theo đó:

Trường hợp tổ chức trả các khoản thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên cho các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng thuộc diện phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập, nhưng cá nhân có cam kết tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế của cá nhân.

Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế này vào bảng kê 05-2/BK-TNCN khi thực hiện khai quyết toán thuế và nộp cho cơ quan thuế theo quy định (Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch).

Nguồn tham khảo: Công văn 4398/TCT-CS, ngày 21/09/2016

Diễn đàn Webketoan

Tags: