Cập nhật một số văn bản thuế mới

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 11/01/2017 - 6956 lượt xem.

I) Thu hẹp đối tượng miễn giảm thuế trong giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 09/11/2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14

Nghị quyết này thông qua các giải pháp của Quốc hội nhằm tăng mức thu và giảm mức chi NSNN cho giai đoạn 2016-2020.

Theo đó:

– Thực hiện các giải pháp điều chỉnh chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế, điều chỉnh phạm vi, đối tượng; rà soát, thu hẹp diện miễn, giảm thuế; nghiên cứu bổ sung thuế tài sản phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Hạn chế tối đa việc lồng ghép các chính sách xã hội trong các luật về thuế. Rà soát các chính sách ưu đãi ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước.

– Thực hiện cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do, hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, giảm mạnh nợ đọng thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước.

Tải Nghị quyết: Tại đây

II) Cập nhật kiến thức hàng năm cho nhân viên kế toán

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 292/2016/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (gọi là kế toán viên) theo quy định của Luật Kế toán.

Theo đó thời gian cập nhật kiến thức tối thiểu 40 giờ trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó có tối thiểu 20 giờ cập nhật kiến thức về các nội dung quy định:

+ Các quy định của pháp luật về kế toán, thuế của Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán
+ Các quy định của pháp luật có liên quan về kinh tế, tài chính, kiểm toán,….

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

MỤC LỤC THÔNG TƯ: 

Chương I: Quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Chương II: Quy định cụ thể
Điều 3. Đối tượng cập nhật kiến thức
Điều 4. Nội dung, tài liệu cập nhật kiến thức
Điều 5. Thời gian cập nhật kiến thức
Điều 6. Hình thức cập nhật kiến thức
Điều 7. Điều kiện để được chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức
Điều 8. Giảng viên tham gia giảng dạy cập nhật kiến thức
Điều 9. Trình tự xem xét, chấp thuận hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đủ điều kiện tổ chức cập nhật kiến thức
Điều 10. Hồ sơ đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên
Điều 11. Tính giờ cập nhật kiến thức
Điều 12. Hoãn giờ cập nhật kiến thức đối với kế toán viên hành nghề
Điều 13. Tài liệu chứng minh về giờ cập nhật kiến thức
Điều 14. Lưu trữ hồ sơ cập nhật kiến thức cho kế toán viên
Điều 15. Trách nhiệm của hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên
Điều 16. Trách nhiệm của kế toán viên
Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Tài Chính trong việc quản lý tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên
Điều 18. Các hành vi vi phạm về cập nhật kiến thức
Chương III: Tổ chức thực hiện
Điều 19. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 20. Hiệu lực thi hành

Tải Thông tư:  TẠI ĐÂY 

III) Một số công văn mới cần chú ý:


1) Trang phục được chi đồng thời bằng tiền và hiện vật

Công văn 5632/TCT-CS, ngày 06/12/2016

Theo đó, doanh nghiệp có chi trang phục cho người lao động bằng cả tiền và hiện vật (khoản chi bằng tiền mặt không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm) thì được tính vào chi phí được trừ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài Chính

2) Khoản trợ cấp được miễn thuế TNCN

Công văn 5980/TCT-TNCN, ngày 23/12/2016

Theo thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp, mức hưởng chế độ thai sản,…. và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật BHXH được miễn tính thuế TNCN.
Theo đó, trường hợp cá nhân nhận được khoản trợ cấp theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP , Nghị định số 26/2015/NĐ-CP thì khoản tiền này được miễn thuế TNCN.

3) Lãi phát sinh do hoàn nhập quỹ Khoa học và Công nghệ không được hạch toán

Công văn 5095/TCT-CS, ngày 03/11/2016

Theo đó, doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ nhưng không sử dụng hoặc không sử dụng hết Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong thời hạn quy định thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Khoản lãi phát sinh từ số thuế thu hồi nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Ngoài lề:

Tổng cục thuế thông báo kết quả thi và phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016

 

Diễn đàn Webketoan