Điểm tin cập nhật chính sách thuế 01-2019

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Sunday 10/02/2019 - 4356 lượt xem.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ 01-2019

I. Điểm tin văn bản pháp quy

Thông tư 132/2018/TT-BTC

Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
Thông tư hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai và phương pháp tỷ lệ.  Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.
Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư này. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chế độ kế toántheo quy định tại Chương III Thông tư này hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư này.
Các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này.
Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT

Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

(Ảnh: Webketoan)

II. Cập nhật hướng dẫn về thuế

Quy định về hóa đơn

+ Trường hợp Công ty kinh doanh bán lẻ mặt hàng mỹ phẩm, theo trình bày trong quá trình kinh doanh có xuất một số mặt hàng mỹ phẩm cho Phòng đào tạo nhằm mục đích huấn luyện, đào tạo nhân viên mới cách sử dụng sản phẩm thì khi xuất hàng hóa Công ty lập phiếu xuất kho (không phải lập hóa đơn GTGT để tính kê khai, nộp thuế GTGT). Trường hợp Công ty xuất hàng hóa để trang điểm mẫu, chăm sóc da mặt mẫu cho khách hàng tại các buổi giới thiệu sản phẩm thì việc lập hóa đơn Công ty căn cứ vào tình hình thực tế để áp dụng cho phù hợp: nếu chương trình trên được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại (kể từ ngày 15/7/2018 thực hiện theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của CP) thì khi xuất hàng hóa dùng khuyến mại, Công ty lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, giá tính thuế được xác định bằng không (0), ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo; trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán HHDV cho khách hàng.

+ Hóa đơn điện tử bản chất là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán HHDV, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, số dòng có thể tăng lên tùy theo số lượng hàng hóa, sản phẩm có trên hóa đơn. Tuy nhiên, khi chuyển đổi HĐĐT ra hóa đơn giấy, HĐĐT có thể được in ra trên nhiều trang giấy. Do vậy, để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử trường hợp hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy, nếu số lượng HHDV bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì Công ty thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng HHDV bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể: Công ty được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu tiếp theo trang trước – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó). (CV 5305/TCT-DNL)

+ Trường hợp Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty V để thực hiện xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản nhưng không thành lập pháp nhân, Công ty V có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và đã kê khai toàn bộ nghĩa vụ thuế GTGT của hoạt động hợp tác thì khi phân chia lợi nhuận trước thuế TNDN, không bao gồm thuế GTGT, các bên không phải lập hóa đơn mà lập chứng từ thu, chi và không phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT.

Thuế GTGT

+ Căn hộ dùng làm nhà ở cho nhân viên người nước ngoài ký hợp đồng lao động với công ty thì thuế GTGT đầu vào liên quan đến căn hộ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, mà được tính vào giá trị căn hộ để trishc khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

+ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được xét khấu trừ, hòan thuế GTGT phải có thông tin “số hiệu tài khoản thanh toán của người trả (hoặc chuyển) tiền” (CV 5806/TCT-KK và CV 5018/TCT-KK)

+ Nội dung phần tiền đất được trừ trong hóa đơn căn hộ phải ghi đúng là: “Giá đất được trừ khi tính thuế GTGT”

+ DV thuê phòng tại nước ngoài cho khách hàng tại VN: Thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với phần giá trị dv thực hiện ở ngoài VN. Trường hợp hợp đồng không xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại VN thì giá tính thuế được xác định theo tỷ lệ % chi phí phát sinh tại VN trên tổng chi phí.

+ Trường hợp Công ty V nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, bên bán yêu cầu Công ty V thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba là các Công ty khác ở Trung Quốc do bên bán chỉ định, việc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định này được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật, đồng thời trên chứng từ thanh toán thể hiện rõ nội dung phù hợp với hợp đồng mua bán có liên quan: “Thanh toán tiền hàng cho… (tên doanh nghiệp Trung Quốc trực tiếp bán hàng cho Công ty) theo Hợp đồng mua bán (hoặc phụ lục hợp đồng mua bán có thỏa thuận việc thanh toán qua bên thứ ba nêu trên) số…ngày… ” thì đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế GTGT đầu vào. (CV 123/TCT-CS)

Thuế TNCN

+ Doanh nghiệp hỗ trợ tiền học phí cho nhân viên thì khoản hỗ trợ này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

+ Trường hợp Công ty có chi trả khoản tiền học phí cho con của nhân viên người nước ngoài (Ông B) theo học tại Việt Nam bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động, nếu việc chi trả học phí được thực hiện thông qua tài khoản của Công ty, hóa đơn học phí mang tên Công ty, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động và tính vào chi phí được trừ khi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Thuế TNDN

Trường hợp Công ty có nguyên vật liệu (thẻ bài giấy gắn lên sản phẩm, sticker dán) không sử dụng hết và đem đi tiêu hủy thì chi phí hàng hóa phải tiêu hủy này không thuộc trường hợp “tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường” nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN và số thuế GTGT đầu vào của nguyên vật liệu nêu trên không được kê khai khấu trừ (do không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh) theo quy định.

Thuế nhà thầu

Trường hợp Công ty chi trả cho cá nhân ở Hàn Quốc chi phí môi giới để bán các mặt hàng thủy sản của Công ty vào thị trường Hàn Quốc nếu là cá nhân kinh doanh thì khoản chi trả nêu trên không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Trường hợp Công ty không có hồ sơ chứng minh cá nhân nêu trên là cá nhân kinh doanh thì khoản chi hoa hồng môi giới cho cá nhân được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công, trước khi chi trả công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định.

Quản lý thuế

Hướng xử lý đối với trường hợp VPHC nhiều lần: chỉ xử phạt VPHC đối với doanh nghiệp về 01 hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định và áp dụng tình tiết tăng nặng VPHC nhiều lần (xử phạt đối với hành vi có chế tài xử phạt nặng nhất trong số các hành vi vi phạm nhiều lần).

Nguyễn Hải Tâm biên tập

Nội dung trên được trích từ tài liệu Hội thảo cập nhật chính sách thuế 01-2019. Chương trình được Webketoan tổ chức hàng tháng tại TP.HCM và đã duy trì đến kỳ thứ 85.

Hãy tham gia ngay để được cập nhật kịp thời, đầy đủ phục vụ cho công việc của bạn
Văn Phòng Webketoan
Số 1/6 Hồ Biểu Chánh, P.12, Q. Phú Nhuận
Email: wktsg@webketoan.vn
HOTLINE: 1900 636 701 hoặc 0917 326 413 (Ms.Loan)

Diễn đàn Webketoan