Đính chính thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp mới

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 22/01/2015 - 32315 lượt xem.

che-do-ke-toan-dn-tt-200Theo thông tin chúng tôi được cung cấp, hiện tại tài liệu thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp mới đang lưu hành trên mạng có một số sai sót sau. Anh chị em vui lòng xem và điều chỉnh cho chính xác

1. Tại điểm đ mục 1 Điều 13. Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

1. Nguyên tắc kế toán

đ) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

– Bên Nợ TK 1122 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng thì phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ kế toán của tài khoản 1112 (lưu ý TK 1112 là đúng, bản trên mạng có lỗi chính tả là TK 1122 nhưng bản sẽ đăng trên website của Bộ Tài chính đã sửa lại lỗi này).

2. Tại trang 323 Điều 69. Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinh trong các trường hợp:

– Thực tế mua bán, trao đổi, thanh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ (chênh lệch tỷ giá đã thực hiện);

– Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính (chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện);

Hai đoạn trong ngoặc đơn chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện đều bỏ. Bản sẽ đăng trên website của Bộ Tài chính không có phần ngoặc đơn này.

 

Untitled-2

Diễn đàn Webketoan