Định nghĩa các giao dịch liên kết

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 07/09/2019 - 4894 lượt xem.

Về tính sở hữu

  • Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia.
  • Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp.
  • Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia.

Khái niệm sở hữu trực tiếp và sở hữu gián tiếp được ví dụ như sau: Công ty A ở nước ngoài đầu tư 80% vốn góp công ty B tại Việt Nam. Công ty B đầu tư 40% vốn góp vào công ty C tại Việt Nam.

  • Sở hữu trực tiếp liên kết là: Công ty B chiếm 40% vốn góp vào Công ty C.
  • Sở hữu gían tiếp liên kết là: Công ty A chiếm 80% x 40% = 32% vốn góp vào Công ty C. 

Về tính giao dịch

Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất cứ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay.

Về tính quyết định

  • Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai.
  • Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bở một bên thứ ba.
  • Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp.

Về tính quen thuộc họ hàng

Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột.

Về tính thường trú

Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

Nguồn: Sách Kiểm soát chuyển giá tại Việt Nam (tập 1) – TG Võ Phan Sử.

Nội dung trên quý độc giả có thể tham khảo quy định chi tiết tại Điều 5 – Các bên có quan hệ liên kết  của Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017.

Nội dung khác xin mời tham khảo thêm tại Webketoan – Cơ sở tri thức kế toán.

 

Diễn đàn Webketoan