Giới thiệu bộ sách chế độ kế toán doanh nghiệp

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 03/02/2015 - 42198 lượt xem.

BỘ TÀI CHÍNH

NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH

Số: 11/CV-NXBTC

V/v giới thiệu bộ sách: “Chế độ kế toán DN”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị thuộc ngành Thuế và các tổ chức đào tạo kế toán, doanh nghiệp

Gioi thieu sach CDKTDNNhững năm qua, với sự phát triển của nền kinh tế, đã phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế mà chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (viết tắt là Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) chưa có hướng dẫn cụ thể. Cập nhật, bổ sung hướng dẫn kế toán cho những thay đổi đó, ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới (thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC) và Thông tư số 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (thay thế cho Phần XII Thông tư số 161/2007/TT-BTC) áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ – công ty con thuộc các ngành, thành phần kinh tế trong cả nước khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị, Nhà xuất bản Tài chính phối hợp với Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán- Bộ Tài chính đã xuất bản và phát hành bộ sách “Chế độ kế toán doanh nghiệp” gồm 02 tập như sau.

Quyển 1- Hệ thống tài khoản kế toán (Quyết định XB số 03/QĐ-NXBTC ngày 15/01/2015 của Giám đốc Nhà xuất bản Tài chính; Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 19-2015/CXBIPH/81-221/TC; Mã số sách chuẩn quốc tế: 978-604-79-0730-4)

Khổ sách: 16×24 (cm); số trang: 728 ; giá bìa: 290.000 đồng

Quyển 2- Chế độ kế toán doanh nghiệp: Báo cáo tài chính doanh nghiệp độc lập, báo cáo tài chính hợp nhất, chứng từ và sổ kế toán, ví dụ minh họa (Quyết định XB số 04/QĐ-NXBTC ngày 15/01/2015 của Giám đốc Nhà xuất bản Tài chính; Số đăng ký kế hoạch XB: 19-2015/CXBIPH/82-221/TC; Mã số sách chuẩn quốc tế: 978-604-79-0731-1)

Khổ sách: 16×24 (cm); số trang: 808 ; giá bìa: 290.000 đồng

Bộ sách đã tập hợp đầy đủ các nội dung của Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập và báo cáo tài chính hợp nhất, có ví dụ minh họa bằng số liệu cụ thể cho từng nội dung và kèm theo sơ đồ hạch toán của từng tài khoản kế toán.

sach_cdkt

Ghi chú: Để đảm bảo tính đúng đắn về nội dung do Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính) biên soạn, Nhà xuất bản Tài chính chỉ cấp quyết định xuất bản và phát hành duy nhất cho bộ sách nói trên và không hợp tác với bất kỳ đối tác nào khác.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nguyễn Đình Cẩn

 

Đăng ký mua sách qua Webketoan:

Đăng ký trực tuyến

TP.HCM: Văn phòng Webketoan 196 Vạn Kiếp – Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCMĐT: 08.62976941 – 35109038 – 0917326413

+ Khách ở các tỉnh khác: Liên hệ với VP Webketoan để được tư vấn phương thức giao nhận, thanh toán sách.

 

Diễn đàn Webketoan