Hỏi đáp về hóa đơn chứng từ

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 08/11/2012 - 14985 lượt xem.

hóa đơn chứng từHóa đơn chứng từ

1/ Về hoá đơn chứng từ khi Doanh nghiệp chuyển đổi địa chỉ kinh doanh.

– Tại khoản 2 Điều 9, Điều 25 Thông tư 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ có quy định:

“…
Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.
…”

“Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn:
….Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi trước ngày gửi thông báo phát hành hoá đơn tới cơ quan thuế nơi chuyển đến (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh có thay đổi cơ quan thuế quản lý thì Chi cục thuế phải hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như sau:

– Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi:

Doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi trước ngày gửi thông báo phát hành hoá đơn tới cơ quan thuế nơi chuyển đến (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153/2010/TT-BTC).

– Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến:

Doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng (Theo quy định tại Khoản 2, điều 9 Thông tư 153/2010/TT-BTC) kèm bản photo BC26 và bảng kê 3.10.
Các bộ phận (Đội) có liên quan như: tuyên truyền hỗ trợ, kiểm tra, ấn chỉ, quản lý nợ, kê khai-kế toán thuế phải phối hợp thực hiện kịp thời để doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh sử dụng hoá đơn một cách thuận lợi, liên tục, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Nghiêm cấm việc yêu cầu các doanh nghiệp phải gửi hồ sơ, báo cáo không có trong quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp tục sử dụng hoá đơn khi thay đổi địa chỉ kinh doanh.

2/ Về hoá đơn mẫu khi làm thủ tục Thông báo phát hành hoá đơn:

Căn cứ công văn số 1700/TCT-CS ngày 18/5/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hoá đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC:

“…được sử dụng 1 số hoá đơn đầu tiên mà đơn vị đã nhận để thực hiện thông báo phát hành hoá đơn với cơ quan thuế. Trên hoá đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “mẫu” để làm hoá đơn mẫu, các hoá đơn dùng làm hoá đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành (không kê khai vào số lượng hoá đơn phát hành tại Thông báo phát hành hoá đơn).”

Trường hợp các cơ sở kinh doanh khi làm thủ tục Thông báo phát hành hoá đơn không còn hoá đơn mẫu để gửi kèm theo Thông báo phát hành theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì cơ sở kinh doanh có thể sử dụng 1 số hoá đơn đầu tiên chưa thông báo phát hành để làm hoá đơn mẫu theo hướng dẫn nêu trên.

3/ Về ngày bắt đầu được sử dụng hóa đơn.

Tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định:

“Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”

Tại văn bản 4271/BTC-TCT ngày 01/04/2011của Tổng Cục Thuế có hướng dẫn:

“…các doanh nghiệp sử dụng phần mềm tự in hóa đơn kịp thời thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng, đối với các thông báo phát hành hóa đơn được lập đúng theo quy định, tổ chức, cá nhân được bắt đầu sử dụng hóa đơn ngay sau khi gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế.”

Về nguyên tắc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn sau khi thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Văn bản số 4271/BTC-TCT ngày 01/04/2011 của Tổng cục Thuế chỉ áp dụng 01 lần đầu đối với doanh nghiệp không kịp đặt in hóa đơn để sử dụng theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP.

4/ Về xử phạt đối với hành vi sử dụng hoá đơn trước khi Thông báo cho cơ quan thuế.

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC, cụ thể:

Trong năm 2011, trường hợp người bán lập và giao hoá đơn cho người mua trong thời hạn 10 ngày trước khi gửi Thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế thì người bán bị xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 51, nếu người bán lập và giao hoá đơn cho người mua quá 10 ngày mà chưa thông báo phát hành hoá đơn, người bán đã kê khai thuế đầy đủ thì xử phạt theo quy định tại khoản 2, Điều 32 nghị định số 51/2010/NĐ-CP (Văn bản số 18036/BTC-TCT chỉ áp dụng trong năm 2011, năm 2012 thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP).

Lưu ý: Về nguyên tắc xử phạt thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP: Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó. Mức trung bình của khung tiền phạt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu cộng mức tối đa.

5/ Về chứng từ khi luân chuyển hàng hoá bán hàng vãng lai:

Tại khoản 2.9 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC có quy định:

“Tổ chức, cá nhân xuất hàng đi bán lưu động thì phải sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ, khi bán hàng cho khách hàng thì phải sử dụng hóa đơn xuất cho khách hàng”

Do đó, việc Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyễn Huy (Chi cục Thuế Cần Giờ quản lý) khi bán hàng vãng lai không sử dụng hóa đơn hợp pháp xuất cho khách hàng mà chỉ xuất sau (trong vòng 24h) là không đúng quy định.

Còn tiếp phần 2

Tham khảo Công văn số 6194/CT-TTHT ngày 17/9/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về nội dung cuộc họp giao ban công tác Tuyên truyền – Hỗ trợ quý II/2012

HaiTam – Tamantax.com

 

Diễn đàn Webketoan

Tags: