Hướng dẫn quy đổi tiền lương NET sang GROSS để tính thuế TNCN

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 28/02/2013 - 71852 lượt xem.

Hướng dẫn quy đổi tiền lương NET sang GROSS để tính thuế TNCN

 

1. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công kí hợp đồng lương NET (lương sau thuế) không bao gồm thuế TNCN.

       Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương tiền công được xác định căn cứ vào thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ và thuế suất. Trường hợp cá nhân kí hợp đồng không bao gồm thuế TNCN ( thu nhập sau thuế thì phải quy đổi ra thu nhập trước thuế để xác định số thuế phải nộp .

       Thu nhập NET nêu tại Phụ Lục 01/PL-TNCN là thu nhập theo tháng của cá nhân thực hiện theo hợp đồng chưa có thuế TNCN và không bao gồm phần giảm trừ gia cảnh của cá nhân nộp thuế .

Do đó, đối với cá nhân kí hợp đồng nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN, thực chất khoản thu nhập này có phần giảm trừ gia cảnh, vì vậy cần tính trừ khoản giảm trừ gia cảnh , sau đó phần thu nhập còn lại là thu nhập NET mới thực hiện quy đổi thành thu nhập trước thuế để tính thuế theo biểu Phụ lục nói trên.

Ví dụ: Ông A là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương được trả theo hình thức công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thay, tiền lương thực lãnh của ông A là 19tr/tháng. Ông A nuôi 2 người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

+ Thu Nhập NET (không bao gồm gia cảnh) = 19tr – 7.2tr = 11.8tr

+ Thu nhập tính thuế (trước thuế) sau khi quy đổi theo công thức = (11.8-0.75)/0.85= 13tr.

+ Thuế TNCN phải nộp =((5*5%) + (10-5)*10%)+(13-10)*15%)= 1.2tr

2. Trường hợp cá nhân nhận lương sau thuế (lương NET) và được tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả thay một số khoản như: bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, tiền nhà, …

Trường hợp cá nhân nhận lương sau thuế (lương NET) và được tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả thay một số khoản như: bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, tiền nhà, …thì việc quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế được thực hiện theo cách chỉ quy đổi phần lương sau thuế (lương NET) (đã giảm trừ gia cảnh) sang thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn như phần 1 nêu trên, sau đó cộng với các khoản thu nhập chịu thuế khác mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả thay cho cá nhân để xác định thu nhập tính thuế TNCN.

Ví dụ: Tháng 8/2010, ông A nhận lương trước thuế (lương NET) là 17,3 triệu đồng. Ông A được giảm trừ cho bản thân và 2 người phụ thuộc. Công ty trả thay ông A phần Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc là 1,2 triệu đồng. Ông A được Công ty trả thay tiền thuê nhà 5 triệu đồng/tháng và thanh toán thẻ hội viên sân gôn là 3 triệu đồng/tháng (có chứng từ hợp lý).

Việc quy đổi thu nhập trước thuế và xác định số thuế được tính như sau:

– Theo chế độ quy định ông A được giảm trừ cho bản thân là 4 triệu đồng/ tháng và giảm trừ cho 2 người phụ thuộc là 1,6 triệu x 2 người x 1 tháng = 3,2 triệu đồng/tháng.

– Tổng các khoản giảm trừ gia cảnh của ông A = 4 triệu + 3,2 triệu = 7,2 triệu đồng/ tháng.

– Thu nhập NET để quy đổi (không bao gồm gia cảnh) = 17,3 triệu – 7,2 triệu = 10,1 triệu đồng.

– Thu nhập tính thuế (trước thuế) sau khi quy đổi theo công thức (không bao gồm gia cảnh)  = (10,1 – 0,75)/0,85 = 11 triệu đồng.

– Tiền thuê nhà công ty trả hộ ông A là 5 triệu đồng nhưng chỉ được tính vào thu nhập chịu thuế không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế. Do đó, thu nhập chịu thuế từ tiền nhà = (11 triệu + 7,2 triệu + 1,2 triệu + 3 triệu) x 15% = 3,36 triệu đồng.

– Tổng thu nhập tính thuế của ông A là = 11 triệu + 3,36 triệu + 3 triệu = 17,36 triệu đồng.

– Thuế TNCN phải nộp = [5 triệu x 5%] + [(10 triệu – 5 triệu) x 10%] + [(17,36 triệu – 10 triệu) x 15%]  = 1,854 triệu đồng.

Như vậy, tổng thu nhập chịu thuế của ông A (đã bao gồm thuế TNCN) mà Công ty phải trả là 26,714 triệu đồng bao gồm: 1,854 triệu tiền thuế TNCN; 17,3 triệu đồng tiền lương (lương NET) ông A thực nhận; 1,2 triệu đồng tiền bảo hiểm bắt buộc; 3,36 triệu đồng tiền nhà; 3 triệu đồng tiền thẻ hội viên sân gôn

3. Trường hợp cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên, trong đó vừa có nguồn thu nhập nhận lương sau thuế (lương NET), vừa có nguồn thu nhập nhận lương trước thuế (lương GROSS) thì phải quy đổi nguồn thu nhập sau thuế thành nguồn thu nhập trước thuế, sau đó cộng với các nguồn thu nhập trước thuế để tính thuế TNCN

 

(Bài viết tổng hợp dựa trên CV1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009, CV 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010, CV 1535/TCT-TNCN ngày 9/5/2012 và CV 1954/TCT-TNCN ngày 11/6/2012)

 

Diễn đàn Webketoan