Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 20/12/2012 - 22565 lượt xem.

Quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ

Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh (tiêu dùng nội bộ), là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ đối với hóa đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuất hàng hóa để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.

Ví dụ 19: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất, giá bán (chưa có thuế GTGT) của loại quạt này là 1.000.000 đồng/chiếc, thuế suất thuế GTGT là 10%.

Giá tính thuế GTGT là 1.000.000 x 50 = 50.000.000 đồng.

Đơn vị A lập hóa đơn GTGT ghi giá tính thuế GTGT là 50.000.000 đồng, thuế GTGT là 5.000.000 đồng. Đơn vị A được kê khai, khấu trừ thuế đối với hóa đơn xuất tiêu dùng nội bộ.”

Tại khoản 5 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên quy định:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ thì kê khai khấu trừ thuế GTGT đã được quy đinh rõ tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.

Đối với sản phẩm hàng hóa để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên.

Hướng dẫn ghi hóa đơn đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ

– Doanh nghiệp A cho, biếu tặng sản phẩm, hàng hóa thì doanh nghiệp A phải lập hóa đơn, ghi tên người bán là doanh nghiệp A, tên người mua là người thụ hưởng sản phẩm.

– Doanh nghiệp A tiêu dùng nội bộ sản phẩm thì doanh nghiệp A xuất hóa đơn ghi người bán, người mua đều là doanh nghiệp A. Trong trường hợp này doanh nghiệp A được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của chính hóa đơn này.

– Doanh nghiệp A trao đổi sản phẩm thì phải lập hoá đơn ghi tên người bán là doanh nghiệp A, người mua là bên có sản phẩm trao đổi.

Tham khảo Công văn số 4353/TCT-CS của Tổng Cục Thuế ngày 05/12/2012

HaiTam – Tamantax.com

Diễn đàn Webketoan

Tags: