Kiến nghị về nộp Mẫu 06/GTGT: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm thủ tục

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 16/05/2017 - 9201 lượt xem.

Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo tổng hợp Nguyễn Huy Hoàng (TP Hà Nội) đề nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, xóa bỏ quy định doanh nghiệp phải nộp Mẫu 06/GTGT hoặc gia hạn nộp mẫu này cho doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.


Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo tổng hợp Nguyễn Huy Hoàng thành lập năm 2014 và từ đó đến năm 2016 sử dụng hợp lệ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ. Nhưng đến cuối năm 2016 Công ty nhận được thông báo, từ năm 2017 phải chuyển sang sử dụng hóa đơn theo phương pháp trực tiếp do chậm nộp Mẫu 06/GTGT. Theo Công ty, đây là thủ tục hành chính rườm rà gây khó cho doanh nghiệp.

Theo thông tin Công ty tìm hiểu thì nhiều doanh nghiệp cũng phàn nàn về thủ tục này. Công ty cho rằng, chỉ những doanh nghiệp nào muốn sử dụng theo phương pháp nào hoặc thay đổi thì mới phải gửi thông báo, còn không thay đổi thì nên cho doanh nghiệp đó tiếp tục sử dụng như bình thường.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo tổng hợp Nguyễn Huy Hoàng đề nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, xóa bỏ thủ tục nêu trên hoặc gia hạn nộp Mẫu 06/GTGT cho doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 10 Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế…

2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.”.

Tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“4. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục.

Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính doanh thu làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế quy định tại Điểm này.

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ;

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

– Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra”.

Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh…

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyên phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuế địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu…”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo tổng hợp Nguyễn Huy Hoàng thành lập năm 2014, đã áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2014 đến năm 2016 thì đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội xem xét, trường hợp xác định năm 2016 Công ty có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, Công ty có nhu cầu tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2017 thì Cục Thuế hướng dẫn Công ty nộp Mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2017.

Về nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo tổng hợp Nguyễn Huy Hoàng, Bộ Tài chính ghi nhận và đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tại các văn bản có liên quan theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Nguồn: Chinhphu.vn

Diễn đàn Webketoan