Mục lục thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN 2014

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 11/07/2014 - 26920 lượt xem.

Mục lục thông tư 78/2014/TT-BTC

Mục lục nhhằm hỗ trợ tra cứu nhanh nội cung cần tham khảo trong Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Người nộp thuế

Chương II PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ

Điều 3. Phương pháp tính thuế
Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế
Điều 5. Doanh thu
Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
Điều 7. Thu nhập khác
Điều 8. Thu nhập được miễn thuế
Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ
Điều 10. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương III NƠI NỘP THUẾ

Điều 12. Nguyên tắc xác định
Điều 13. Xác định số thuế phải nộp

Chương IV THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Điều 15. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Chương V THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 16. Đối tượng chịu thuế

Điều 17. Căn cứ tính thuế

Chương VI ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều 19. Thuế suất ưu đãi
Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
Điều 21. Các trường hợp giảm thuế khác
Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Hiệu Iực thi hành
Điều 24. Trách nhiệm thi hành

Giới thiệu Thông tư 78/2014/TT-BTC

thong-tu-78-2014-thue-tndnThông tư số 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính. Thông tư  hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2014, áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN 2014 trở đi và thay thế cho Thông tư số 123/2012/TT-BTC

Diễn đàn Webketoan

Tags: