Những thay đổi về Thuế, Kế Toán, Lao động tiền lương trong năm 2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 10/11/2017 - 17822 lượt xem.


Năm 2017, là năm đặc biệt có nhiều thay đổi về Kế toán, các chính sách thuế,… nhằm giúp độc giả dễ dàng nắm bắt được những thay đổi này, hôm nay Webketoan sẽ liệt kê ra những thay đổi bắt đầu có hiệu lực trong năm 2017, mời độc giả xem qua:

A. KẾ TOÁN

I/ Luật kế toán mới ra đời, Luật số 88/2015/QH13

Hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Văn bản xem chi tiết: http://tuvan.webketoan.vn/webketoan-luat-ke-toan-882015qh13_1236.html

II/ Nghị định hướng dẫn về Luật kế toán số 174/2016/NĐ-CP

Hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Văn bản xem chi tiết: : http://www.webketoan.vn/nghi-dinh-moi-huong-dan-luat-ke-toan-nam-2015-hieu-luc-tu-01012017.html

III/ Thông tư 28/2017/TT-BTC, sửa đổi quy định về khấu hao TSCĐ

Hiệu lực từ ngày 26/05/2017
Văn bản xem chi tiết: http://www.webketoan.vn/%EF%BB%BFthong-tu-28-sua-doi-bo-sung-ve-quan-ly-su-dung-trich-khau-hao-tscd.html

B. THUẾ

I. QUẢN LÝ THUẾ

1/ Thông tư 06/2017/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC, thay đổi quy định liên quan đến tiền chậm nộp.
Hiệu lực từ ngày 06/03/2017

Văn bản xem chi tiết: : http://www.webketoan.vn/thong-tu-moi-sua-doi-bo-sung-thong-tu-quan-ly-thue-thong-tu-1562013tt-btc.html

2/ Thông tư 79/2017/TT-BTC

Sửa đổi bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC, thay đổi quy định liên quan về thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp.
Hiệu lực 15/09/2017.
Văn bản xem chi tiết: : http://www.webketoan.vn/thong-tu-moi-sua-doi-bo-sung-thong-tu-quan-ly-thue.html

3/ Thông tư 93/2017/TT-BTC
Liên quan đến việc bãi bỏ mẫu 06/GTGT.
Hiệu lực: 05/11/2017.
Văn bản xem chi tiết: http://www.webketoan.vn/thong-tu-93-dot-pha-cai-cach-hanh-chinh-bai-bo-mau-06gtgt.html

II. THUẾ MÔN BÀI

1/ Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Quy định mới về lệ phí môn bài.
Thay đổi mức thu lệ phí môn bài.
Hiệu lực: 01/01/2017.

Văn bản xem chi tiết: http://www.webketoan.vn/le-phi-mon-bai-thue-mon-bai-moi-tu-01012017.html

2/ Thông tư 302/2016/TT-BTC

Hướng dẫn Nghị định 139/2016/NĐ-CP.
Hiệu lực 01/01/2017.
Văn bản xem chi tiết: http://www.webketoan.vn/thong-tu-moi-huong-dan-ve-le-phi-mon-bai-tu-nam-2017.html

III. HÓA ĐƠN

Thông tư 37/2017/TT-BTC, sửa đổi một số quy định về hóa đơn.
Hiệu lực từ ngày 12/06/2017.
Văn bản xem chi tiết: http://www.webketoan.vn/thong-tu-moi-sua-doi-nhieu-quy-dinh-ve-hoa-don.html

C. LAO ĐỘNG

Nghị định 153/2016/NĐ-CP, quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2017.
Hiệu lực 01/01/2017.
Văn bản xem chi tiết: http://www.webketoan.vn/muc-luong-toi-thieu-vung-chinh-thuc-tang-tu-nam-2017-noi-lo-au-cua-nhieu-doanh-nghiep-nho.html

THAM KHẢO THÊM:

Một số thông tư quan trọng thay đổi cuối năm 2016

Thông tư 173/2016/TT-BTC, gỡ bỏ quy định tài khoản ngân hàng phải đăng ký với thuế

Hiệu lực: 15/12/2016
Xem văn bản chi tiết: http://www.webketoan.vn/go-bo-quy-dinh-ve-tai-khoan-ngan-hang-phai-dang-ky-voi-co-quan-thue-doi-voi-chung-tu-thanh-toan-qua-ngan-hang.html

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi quy định về khấu hao TSCĐ

Hiệu lực: 28/11/2016.
Xem văn bản chi tiết: http://www.webketoan.vn/sua-doi-bo-sung-che-do-trich-khau-hao-tscd.html

Diễn đàn Webketoan